PROVOZNÍ ŘÁD TÁBOŘIŠTĚ SOUMARSKÝ MOST

ve smyslu směrnic pro provoz ubytovacích zařízení cestovního ruchu Sb. čj. 2047/92 vydává SSAŠ ZO Automotoklub VOLARY

 1. Návštěvník tábořiště je povinen se po příchodu do tábořiště přihlásit u správce tábořiště a předložit průkaz totožnosti. Majitel psa je povinen předložit očkovací průkaz psa.
 2. Návštěvník tábořiště je povinen se seznámit s provozním řádem tábořiště a statutem NP Šumava a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.
 3. Správce tábořiště přidělí místo ke stanování, zaparkování vozidla, případně přívěsu a přidělí evidenční číslo ke stanu a vozidlu.
 4. Při předčasném ukončení pobytu se zaplacené částky nevracejí.
 5. Užívání tábořiště je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami nebo chorobami vzbuzující odpor.
 6. Noční klid je nutné dodržovat v době 22:00 – 06:00 hodin. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po této době, ale tak, aby nebyl rušen klid ostatních.
 7. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele tábořiště křikem, hlučnými projevy, nadměrným zesílením radiopřijímačů, kouřem, pachy, odpady, chováním domácích zvířat apod.
 8. Jízda motorovými vozidly a jízdními koly je dovolena pouze po příjezdových komunikacích.
 9. Volný pohyb psů po celém tábořišti je zakázán.
 10. Každý návštěvník je povinen dodržovat bezpečností opatření, zvláště dbát zvýšené opatrnosti při rozdělávání ohně. Je přísně zakázáno rozdělávat ohně v prostorách rašeliniště, v prostorách lesa, na komunikacích a přístupových cestách.
 11. Návštěvník tábořiště je odpovědný za řádné uhašení ohně při odchodu.
 12. Návštěvník tábořiště je povinen bezodkladně oznámit správci tábořiště každé rozšíření ohně.
 13. Vypalování porostů a staré trávy je zakázané dle §17 zák. 133/1985 Sb.
 14. Požární bezpečnost se řídí zákonem č. 133/1985 Sb.
 15. U studní s pitnou vodou je zakázáno provádění osobní hygieny.
 16. Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v tábořišti.
 17. Ten, kdo poškodil zařízení tábořiště je povinen uhradit správci škodu v plném rozsahu.
 18. Před opuštěním tábořiště uvede návštěvník místo svého stanování a jeho okolí do původního stavu.
 19. Návštěvníci tábořiště jsou povinni bez výhrad uposlechnout pokynů správce tábořiště.
 20. Provozující organizace neodpovídá za zranění, poškození a odcizení majetku uživatelů tábořiště. Neručí ani za ztrátu věcí a majetku.
 21. Při hrubém porušení provozního řádu tábořiště nebo nesnášenlivém jednání (např. pod vlivem alkoholu) má správce právo vyloučit jednotlivce nebo skupinu osob z ubytování, a to bez nároku na vrácení poplatku.

Provozní řád je platný od 1.5.2020

Kontakt na správce tábořiště: +420 605 831 917

Důležitá telefonní čísla:

ENGLISH version of the Operating rules

Comments are closed.